Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III
(Zamówienia powyżej 14000€ / Przetargi zakończone)
[opublikował(a): Artur Nowak dnia 2012-04-04 12:44:45 do 2012-04-12 22:21:18]


Numer ogłoszenia: 77463 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91982 - 2012 data 23.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, fax. 077 4552979 wew. 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole...

Numer ogłoszenia: 75193 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91982 - 2012 data 23.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, fax. 077 4552979 wew. 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole..

 


Opole: Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 91982 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, faks 077 4552979 wew. 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www2.wodip.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dojazdów dla uczniów i nauczycieli (łącznie 850 uczestników) na 3 konferencje i happening odbywający się w Opolu, w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). 2 Usługa realizowana jest na potrzeby Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 4 Założenia do harmonogramu płatności. Harmonogram płatności należy sporządzić zgodnie z terminami trzech konferencji i happeningu, harmonogram płatności będzie obejmował kwotę ofertową brutto wynikającą z formularza ofertowego, w rozbiciu na maksymalnie 4 pozycji dotyczących faktycznie poniesionych kosztów przejazdów, z uwzględnieniem terminu realizacji, ostatnia pozycja będzie obejmowała wszystkie inne koszty które będzie ponosił wykonawca w związku z realizacją usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram płatności do akceptacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi potwierdzić, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Ocena warunku dokonana zostanie na podstawie: - aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że: należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi transportu dla minimum 100 osób. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu minimum dwóch usług transportu dla minimum 100 osób, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, przygotowane wg wzoru - załącznika nr 2 do SIWZ, b) dokumentów potwierdzających, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 5 do SIWZ, b) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego). c) 10.6 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9.2 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub wykonawca udowodni w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłoży zawarte umowy czy oświadczenia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) zmiana warunków transportu o którym mowa w § 1 umowy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować pogorszenia jakości usługi. b) zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy; c) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 umowy, będzie możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do umowy ulegnie odpowiednio zmianie; d) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. f) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. g) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wodip.opole.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, 45-315 Opole..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana jest na potrzeby Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Hejduk
Data wytworzenia: 2012-03-23

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uzp-ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_2012-04-04.pdf (rozmiar 138,42 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 14:02:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • zmina siwz 04 04 2012.doc (rozmiar 181,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 12:46:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • zmiana 04 04 2012 zalacznik nr 5 formularz ofertowy.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 12:45:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • zmiana 02 04 2012 zalacznik nr 5 formularz ofertowy.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-02 15:28:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • zmina siwz 02 04 2012.doc (rozmiar 181,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-02 15:28:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • uzp-ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_2012-04-02.pdf (rozmiar 138,65 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-02 15:03:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • odpowiedzi na pytania 29 03 2012.doc (rozmiar 179,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 11:11:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • SIWZ 23 03 2012.doc (rozmiar 259,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 1 szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.docx (rozmiar 160,87 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 2 Wykaz wykonanych usług.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 4 oswiadczenie z art 22.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 5 formularz ofertowy.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 6 umowa.doc (rozmiar 190,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 7 pisemne zobowiązanie .doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-23 23:16:49, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 100
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 537

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11