Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
(Zamówienia powyżej 14000€ / Przetargi w realizacji)
[opublikował(a): Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]


Opole: Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
Numer ogłoszenia: 106880 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, faks 077 4552979 wew. 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www2.wodip.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości dla następujących grup docelowych: a) dyrektorzy 111 placówek oświatowych (45 godzin, 8 grup) każda grupa po 45 godzin b) 111 koordynatorów Projektu (30 godzin, 4 grupy) każda grupa po 30 godzin c) 3970 nauczycieli (35 godzin, 111 grup) każda grupa po 35 godzin Miejsce wykonania usługi: -szkolenia dla dyrektorów i koordynatorów - WODIiP Opole, ul. Głogowska 27 -szkolenia dla nauczycieli - szkoły zgodnie z załącznikiem 1c do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. Treść szkoleń w zakresie dotyczącym obsługi Portalu winna być w pełni zgodna z funkcjonalnością Portalu określoną w Załączniku nr 1b do SIWZ Wykaz szkół które objęte są szkoleniem określa Załącznik nr 1c do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.10.00-9, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu skła-dania ofert, wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności kadrą szkoleniową w liczbie minimum 40 osób odpowiedzialną za świadczenie usługi tj.: prowadzenia szkoleń, która: - posiada następujące kwalifikacje zawodowe tj.: każda osoba z kadry szkoleniowej posiadać bę-dzie poświadczone przez Wykonawcę portalu eSzkoła Opolska zaświadczenie o ukończeniu z wy-nikiem pozytywnym szkolenia z obsługi portalu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nią czynności i informacją o podstawie dysponowania tą osobą sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Programu szkoleń 2. Wzoru dokumentacji realizacji szkolenia (teczka szkolenia) 3. Wzoru zaświadczenia o ukończenia szkolenia 4. Szczegółowego harmonogramu obejmującego zajęcia ze wszystkimi grupami docelowymi.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub wykonawca udowodni w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłoży zawarte umowy czy oświadczenia, zgodę kadry szkoleniowej na prowadzenie szkoleń. 2.wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 5 do SIWZ 3. pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana osób z wykazu osób stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, wymaga zgody Zamawiającego, przy czym osoba ta musi spełniać wymagania, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych. b) Zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. c) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. d) Zmiany w zakresie płatności (np. terminy, sposób płatności) są możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; e) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. f) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. g) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wodip.opole.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 45-315 Opole ul. Głogowska 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 15:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 45-315 Opole ul. Głogowska 27 Sekretariat - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana jest na potrzeby Projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r., dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Numer i nazwa Osi priorytetowej w ramach Programu: RPOP.02.00.00 Społeczeństwo informacyjne. Numer i nazwa Działania w ramach osi priorytetowej Programu: RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Hejduk
Data wytworzenia: 2012-04-04

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uzp - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (rozmiar 295,31 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-30 16:03:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik do informacji o wyborze oferty.pdf (rozmiar 317,64 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-19 21:51:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • informacja o wyborze oferty.pdf (rozmiar 487,04 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-19 21:50:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • siwz.doc (rozmiar 459,00 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 1a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (rozmiar 330,63 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 1b funkcjonalność portalu.docx (rozmiar 412,39 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 1c wykaz szkół.docx (rozmiar 51,95 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 2 wykaz osób.doc (rozmiar 322,50 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 3 oświadczenie z art 24.doc (rozmiar 345,00 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 4 oświadczenie z art 22.doc (rozmiar 319,00 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 5 formularz ofertowy.doc (rozmiar 353,50 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 6 wzór umowy.doc (rozmiar 377,00 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 7 pisemne zobowiązanie.doc (rozmiar 324,50 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-04-04 22:43:30, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 995
  wyślij podstronę na e-mail:


 • WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11