Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Rozpatrywanie skarg i wniosków
(O Ośrodku / Rozpatrywanie skarg i wniosków)
[opublikował(a): Artur Nowak dnia 2011-07-29 10:36:38, dokument aktualny]


Rozpatrywanie skarg i wniosków

    Każdemu przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych zarówno w interesie publicznym, jak również w celu ochrony interesów własnych lub interesów innej osoby za jej zgodą.
      Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.
     Skarga lub wniosek powinny być wniesione pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
       Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
       Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
      O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna lub tytuł.
   Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawę załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.      


      Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
      Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
      Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
 

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politehcnicznego w Opolu przez :

  1. Dyrektora codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00,
  2. Wicedyrektora codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00,
  3. Sekretarza, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Nowak
Data wytworzenia: 2011-07-29

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 248
wyślij podstronę na e-mail:


WODIiP OPOLE
45-315 Opole, ul. Głogowska 27
tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
strona www: www.wodip.opole.pl
NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11