Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III
(Zamówienia powyżej 14000€ / Przetargi zakończone)
[opublikował(a): Artur Nowak dnia 2012-04-10 20:33:57, dokument aktualny]


Przetarg unieważniony

 

Opole: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 98720 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, faks 077 4552979 wew. 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www2.wodip.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dostawa realizowana będzie sukcesywnie, po wcześniejszym zgłoszeniu, w którym zostanie określona poszczególna ilość artykułów spożywczych, Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia e-mailowo lub telefonicznie na 7 dni przed terminem dostawy, przewiduje się 5 dostaw artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz rzeczowo - cenowy. 4.2 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15863000-5 Herbata 15861000-1 Kawa 15842300-5 Wyroby cukiernicze 15831200-4 Cukier biały 15842220-0 Batony czekoladowe 15321000-4 Soki owocowe 15321300-7 Sok z cytryny 15512000-0 Śmietana.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.86.30.00-5, 15.86.10.00-1, 15.84.23.00-5, 15.83.12.00-4, 15.84.22.20-0, 15.32.10.00-4, 15.32.13.00-7, 15.51.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że: należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie dostawy artykułów spożywczych każda o wartości minimum 5000,00 zł brutto Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu minimum dwóch dostaw artykułów spożywczych każda o wartości minimum 5000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, przygotowane wg wzoru - załącznika nr 2 do SIWZ, b) dokumentów potwierdzających, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 5 do SIWZ, b) kalkulacja cenowa, sporządzona w oparciu o formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ c) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub wykonawca udowodni w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłoży zawarte umowy czy oświadczenia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2 SIWZ. d) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie jego parametrów (np. smak, pojemność itp.) jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia jakości dostarczanych artykułów; b) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. c) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. d) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. f) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. g) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. h) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wodip.opole.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 45-315 Opole ul. Głogowska 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 08:00, miejsce: w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ul. Głogowska 27, sekretariat - parter 45-315 Opole.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa realizowana jest na potrzeby Projekt systemowy Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, nrPOKL POKL: 09.04.00-16-010/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Hejduk
Data wytworzenia: 2012-03-29

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • SIWZ spozywcze.doc (rozmiar 244,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zalacznik nr 1 Formularz rzeczowo cenowy.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 2 Wykaz dostaw.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zalacznik nr 4 oswiadczenie z art 22.docx (rozmiar 11,86 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 5 formularz ofertowy.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 6 umowa.doc (rozmiar 192,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 7 pisemne zobowiązanie .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-03-29 21:26:12, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 147
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 283

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Unieważnienie przetargu
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11