Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Kontrole
(O Ośrodku / Kontrole)
[opublikował(a): Artur Nowak dnia 2011-07-29 14:14:06, dokument aktualny]


Tekst Regulaminu Kontroli stanowi Załącznik do uchwały Nr 4478 /2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 lutego 2010 roku.

Do dnia 14 lutego 2010 roku obowiązywał Regulamin kontroli stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3788/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2006 roku.

Kontrole zewnętrzne Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu:

 

Lp.
Urząd kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy

początek
zakończenie
1
Urząd Marszałkowski
16.02.2001r.
20.03.2001r.

1. Organizacja rachunkowości
2.Gospodarka kasowa
3. organizacja kontroli wewnętrznej

2
Insp. Kontroli ZUS
16.05.2001r.
16.05.2001r.

Sprawdzenie danych rozliczeniowych i wpłat składek ZUS.

3
Urząd Marszałkowski
2.12.2001r.
 

1.Rozrachunki w zakresie zobowiązań

2. Rozrachunki w zakresie należności

3. Wykonanie planu przychodów

4. Przestrzeganie realizacji procedur o którym mowa w art.. 35a ust. 2 PKT 1 ustawy z dn. 26.XI 1998r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 POZ. 101 ZE ZM)

4
Archiwum Państwowe Opole
07.02.2003r.
07.02.2003r.

Kontrola archiwum zakładowego, organizacja i stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

5
Urząd Marszałkowski
17.09.2003r.
18.09.2003r.

Kontrola realizacji planu pracy WODIiP w roku szkolnym 2002/2003

6
Urząd Marszałkowski
17.09.2003r.
18.09.2003r.

Kontrola realizacji planu pracy WODIiP w roku szkolnym 2002/2003

7
NIK-Delegatura Opole
29.10.2003r.
10.12.2003r.

Organizacja oraz finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

8
Archiwum Państwowe Opole
22.12.2004r.
22.12.2004r.

Kontrola archiwum zakładowo -klasyfikacja , kwalifikacja, uporządkowanie akt, ewidencja i zabezpieczenie

9
Kuratorium Oświaty w Opolu
23.02.2004r.
23.02.2004r.

Dokumentowanie działalności placówki

10
Urząd Marszałkowski
   

1. Rozrachunki w zakresie zobowiązań i należności

2. struktura i celowość wydatków placówki

3. funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

11
ZUS Opole
01.09.2004r.
14.09.2004r.

Zgłoszenie do ubezpieczeń; Prawidłowość i rzetelność obliczenia potrącenia i opłacanie składek; ustalenie uprawnień dla zasiłków

12
Regionalna Izba Obrachunkowa
10.09.2004r.
5.11.2004r.

Kontrola problemowa gospodarki finansowej za 2003r. II półrocze 2004r.

13
UMWO
29.12.2004r.
05.01.2005r.

Kontrola zadania 1.4-11 kontrakt 2004

14
UMWO
17.02.2005r.
 

Gospodarka pieniężna jednostki ( z ukierunkowania na przelewy cz finansowe pomiędzy WODIiP od Gosp. Pomocniczym WODIiP); Środki specjalne jednostki; Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

15
Kuratorium Oświaty w Opolu
22.02.2005r.
22.02.2005r.

Rozpoczęcie MJP

16
Kurator
1.03.2005r.
3.03.2005r.

Plan rozwoju placówki; Programy szkoleń; nadzór pedagogiczny, regulaminy i zarządzenia dyrektora; wewnętrzna mierzenie jakości pracy raporty i inne

17
Archiwum Państwowe Opole
19.07.2005r.
19.07.2005r.

Kontrola archiwum zakładowego

18
Urząd Marszałkowski
28.10.2005r.
02.11.2005r.

kontrola wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2002-2004; przestrzeganie regulaminu dodatków płacowych dla nauczycieli, wprowadzonych od 1 stycznia 2005r.

19
Urząd Marszałkowski
23.03.2006r.
 

Projekt e-Urząd w ramach działania 1.5 ZPORR2004-2006

20
ZUS Opole
09.06.2006r.
09.06.2006r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezp. społecznego,

3. Prawiłdowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalania kapitału początkowego,

4. Wyswiawianie zaświadczeń lub zgaszanie danych dla celów ubezp. społecznego.

21
Kuratorium Oświaty w Opolu
17.07.2006r.
17.07.2006r.

ocena pracy dyrektora, przegląd dokumentacji, arkusz samooceny

22
Kuratorium Oświaty w Opolu
14.09.2006r.
14.09.2006r.

realizacja planu pracy za I p. 2006r.

23
Archiwum Państwowe Opole
11.12.2006r.
11.12.2006r.

Kontrola archiwum zakładowego

24
Urząd Marszałkowski
27.04.2007r.
 

Ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania; sprawdzenie prawidłowości księgowania wydatków; sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi; sprawdzenie wdrożenia zalecenia z przeprowadzonego audytu

25
Urząd Marszałkowski
21.05.2007r.
25.05.2007r.

kontrola wykorzystania samochodów Służbowych z I kw.2007r.; kontrola realizacji umów o współorganizacji doradztwa metodycznego w woj.. Opolskim za rok 2006r.

26
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
26.06.2007r.
20.07.2007r.

Funkcjonowanie procedur kontroli finansowej w jednostce; struktura i celowość wydatków; procedury udzielania zamówień publicznych; Prawidłowość wykonania uchwał Zarządu woj.. Opolskiego Nr 4095/2006 i Nr 4096/2006

27
Wojewódzki Urząd Pracy
28.09.2007r.
28.09.2007r.

realizacji projektu Z/2.16/II/2.1/09/04

28
Archiwum Państwowe Opole
11.12.2007r.
11.12.2007r.

Archiwum zakładowe

29
Wojewoda Opolski
20.03.2008r.
 

Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr Z/2.16/I/1.5/1/04 pn. "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w ramach Priorytetu I ZPORR

30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
07.05.2008r.
30.05.2008r.

Kontrola kasy, zobowiązania, należności

31
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
30.10.2008r.
31.10.2008r.

Kontrola realizacji przez nauczycieli-konsultantów godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2007/2008

32
Archiwum Państwowe Opole
19.12.2008r.
19.12.2008r.

Kontrola archiwum zakładowego-problemowa w zakresie prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej

33
Kurator Oświaty
22.01.2009r.
22.01.2009r.

Kontrola dokumentów kursu realizacji realizowanego w ramach „Grantów” Opolskiego Kuratora Oświaty

34
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
6.04.2009r.
 

Rozrachunki w zakresie zobowiązań; struktura i celowość wydatków

35
Wojewódzki Urząd Pracy
29.06.2009r.
30.09.2009r.

Kontrola projektu ZPORR

36
Wojewoda Opolski
29.09.2009r.
30.09.2009r.

Kontrola projektu własnego" Nowoczesny pracownik- podniesienie kwalifikacji pracowników woj. Opolskiego"

37
Wojewódzki Urząd Pracy
22.10.2009r.
23.10.2009r.

Kontrola projektu POKL 09.04.00-16-001/09-00 "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu"

38
Archiwum Państwowe Opole
11.12.2009r.
11.12.2009r.

Archiwum zakładowe

39
RIO Opole
16.02.2010r.
23.02.2010r.
 
40
Wojewoda Opolski
24.05.2010r.
26.05.2010r.

Kontrola trwałości projektu ZPORR

41
Urząd Kontroli Skarbowej
11.06.2010r.
2.07.2010r.

ZPORR Z/2.16/II/2.1/04/09 "Nowoczeny pracownik-podniesienie kwalifikacji pracowników woj..opolskiego" WP 649

42
Kuratorium Oświaty w Opolu
25.06.2010r.
28.06.2010r.

Kontrola Planowa MEN w zakresie realizacji zadań nauczycieli doradców metodycznych

43
Wojewódzki Urząd Pracy
22.03.2011r.
23.03.2011r.

Kontrola planowa realizacji projektu POKL 8.1.1-16-152/09-00 "Opolska Akademia iCT"

44
Kuratorium Oświaty w Opolu
23.03.2011r.
23.03.2011r.

Prawidłowość wykorzystania przez dyrektorów pracy zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego

45
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
09.05.2011r.
03.06.2011r.

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych BKT.I.09131-10/09 z dn. 25.06. 2009 Struktura i celowość wydatków

46
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
04.07.2011r.
29.07.2011r.

Kontrola prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej

Forma rejestru: pisemna.

Informacja o kontrolach jednostki jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych a także ze względu na prywatność lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Nowak
Data wytworzenia: 2011-07-26

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • regulamin_kontroli_2010_x.pdf (rozmiar 95,20 KB)
  [Artur Nowak dnia 2011-07-27 14:06:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwala_4478_2010.pdf (rozmiar 19,04 KB)
  [Artur Nowak dnia 2011-07-27 14:06:57, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 342
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 500

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  informacja o kontrolach i ochronie tajemnic
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11