Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(Zamówienia powyżej 14000€ / Przetargi zakończone)
[opublikował(a): Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]


Opole: Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 106752 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, faks 077 4552979 wew. 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www2.wodip.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, w postaci projektu przedmiotowego lub między przedmiotowego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów nauką. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania prowadzących do praktycznego zastosowania Technologii Informacyj-no-Komunikacyjnych. Szczegółowe obowiązki opiekuna zajęć pozalekcyjnych ( nauczyciela): a) uczestniczenie w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole w ramach projektu (12 godzin), b) opracowanie scenariusza zajęć pozalekcyjnych (20 h lekcyjnych) c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (20 h lekcyjnych) wg przedstawionych scenariuszy d) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych e) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) Nowoczesne metody w praktyce szkolnej upowszechniające działania i doświadczenia wynikające z realizowanego projektu f) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć g) Przygotowanie opracowania edukacyjnego na podstawie prac wykonanych przez uczniów, h) Udział w szkoleniu certyfikującym (24 godziny zajęć stacjonarnych + 16 elearningowych) i) Udział w konferencjach promujących NTUE Miejsce wykonywania usługi Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Publiczna Szkoła nr 16 Opole Zofii Nałkowskiej 16 45-558 Opole Kreatywny angielski.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0, 80.10.00.00-5, 80.20.00.00-6, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności: osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z co najmniej rocznym doświadcze-niem zawodowym jako nauczyciel w szkolnictwie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika 1 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 4 do SIWZ, b) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrze-żeniem ust.2. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. b) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. c) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. d) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. e) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wodip.opole.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 45-315 Opole ul. Głogowska 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 14:30, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 45-315 Opole ul. Głogowska 27 Sekretariat - parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana jest na potrzeby Projekt systemowy Edukacja ku przyszłości, nr-POKL.09.01.02-16-075/11, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Hejduk
Data wytworzenia: 2012-04-04

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uzp - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (rozmiar 448,37 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-23 21:16:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • informacja o wyborze strona .pdf (rozmiar 209,07 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-12 22:28:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • siwz nauczyciele.doc (rozmiar 216,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 1 WYKAZ OSÓB.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 2 oswiadczenie z art 24.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 3 oswiadczenie z art 22.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 4 formularz ofertowy.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • zalacznik nr 5 wzor umowy .doc (rozmiar 166,00 KB)
  [Artur Nowak dnia 2012-04-04 20:33:19, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 185
  wyślij podstronę na e-mail: • WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11