Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2012 dotyczące zakupu usług promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II
(Zamówienia do 14000€ / Przetargi w realizacji)
[opublikował(a): Ireneusz Podolak dnia 2012-03-19 12:17:13, dokument aktualny]


Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2012 roku
dotyczące zakupu usług promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zakupu usługi promocji dla partnerskiego projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r., dofinansowanego w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, ES, FS; Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie; Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji; Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich, a także innymi dokumentami, w tym Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim na lata 2007-13 z dn. 12 listopada 2008 oraz aktualnym Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007 -2013.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
NIP: 754-25-22-336
REGON:  000196718
Tel. 077 457-98-97 faks: 077 455-29-79

II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe jest zamieszczone na stronie internetowej WODIiP Opole do pobrania.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest promocja w mediach, która obejmuje:

 • zamieszczenie 2 ogłoszeń w prasie regionalnej i 1 ogłoszenia w prasie lokalnej, w tym: informujące o jego zakończeniu i rezultatach, ogłoszenie winno się ukazać w dzień powszedni (poniedziałek - piątek), szata graficzna ogłoszenia w pełnym kolorze, moduł ogłoszenia winien mieć wielkość nie mniejszą niż 113x125 mm,
 • wykonanie prezentacji multimedialnej o realizacji i rezultatach projektu w siedzibie Zamawiającego oraz z szkołach biorących udział w projekcie, w prezentacji stosowane będą znaki i logotypy zgodne z Księgą Znaku projektu,
 • wykonanie dwóch stojaków reklamowych – stand, typu roll – up szerokość 85 cm, wysokość 2 m, pełny kolor wykonanie + projekt graficzny, z tym że powinien on zawierać tytuł projektu: „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, herb Województwa Opolskiego, logo projektu wg Księgi Znaku Projektu, który stanowi załącznik do niniejszej oferty, adres internetowy www.eszkola.opolskie.pl, informację, że projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”. Wykonawca powinien zapewnić zdjęcie stanowiące tło plakatu z własnego banku fotografii,
 • wykonanie reklamy o wymiarach 555 cm x 115 cm, z możliwością montażu na ścianie budynku za pomocą stalowych oczek rozmieszczonych w odległości 40 – 50 cm na całym obwodzie. Usługa obejmuje wydruk reklamy na materiale winylowym ok. 500gr./m2.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 27 marca – 31 marca 2012 r.

VI. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5) nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9) nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta traktowana będzie jako odrzucona.

VIII. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
5) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,
a. pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
7) Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie WODIiP Opole w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi promocji „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II”.
8) Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena – 100%
2) W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.
3) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia.
4) Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5) Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.
6.1 Ocena według kryterium - cena – ranga kryterium: wartość w % z pkt. 1. a)

Kryterium: cena obliczana jest wg wzoru:

                                                                Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych:
Ilość punktów dla ocenianej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100% x 100
                                                                             Cena oferty ocenianej

a) zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawcę cenę brutto w złotych,
b) wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Termin związania ofertą – od daty otwarcia ofert do 31 marca 2012 r.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,
Tel. 077 457-98-97 faks: 077 455-29-79
2) Termin składania ofert upływa 26 marca 2012 roku o godz. 14:00. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2012 roku o godzinie 14:30 w siedzibie WODIiP Opole, pok. 1.14.
4) Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej, podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem.

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Ireneusz Podolak,
tel. (77) 4579897 w. 116, e-mail: ipodolak@wodip.opole.pl.

XII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1) Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
2) Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia lub zamówienie.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1) Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2) Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami.
3) Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia dodatkowego w uzasadnionych przypadkach do kwoty nieprzekraczającej 40% wartości zamówienia podstawowego, jednakże winno ono zostać zrealizowane w terminie zamówienia podstawowego.
4) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy lub zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.
5) Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze oferty.
6) Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie lub faksem.
7) W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
 


Podmiot udostępniający: WODIiP Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ireneusz Podolak
Data wytworzenia: 2012-03-19

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • wyniki zapytania ofertowego w sprawie zakupu usługi promocji dla projektu pn. ?Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości?-etap II.pdf (rozmiar 52,46 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-03-27 14:39:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pytania 1 Wykonawców.pdf (rozmiar 217,81 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-03-20 22:38:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 1 oferta.doc (rozmiar 552,50 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-03-19 12:17:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy.doc (rozmiar 566,50 KB)
  [Ireneusz Podolak dnia 2012-03-19 12:17:13, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 828
  wyślij podstronę na e-mail:


 • WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11